Giỏ hàng
Nếu chúng tôi đã là một chương trình tăng tốc khác, chúng tôi có thể đăng ký chương trình KIMC không?

Nếu chúng tôi đã là một chương trình tăng tốc khác, chúng tôi có thể đăng ký chương trình KIMC không?

Được. Miễn là hai chương trình không chồng chéo lẫn nhau.